விண் செல்லும்… ஆற்றலும் விண் செலுத்தும் ஆற்றலும்…!

சப்தரிஷி மண்டலம் – மனிதனின் கடைசி எல்லை 

27 நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலைப் பெறுங்கள்

பிறவியில்லா நிலை

விண் செல்லும் ஆற்றலையும் விண் செலுத்தும் ஆற்றலையும் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

ஆண் பெண் என்ற நிலையில் தான் விண் செல்ல முடியும் – இல்லை என்றால் முனி தான்

இராக்கெட் போல் நாம் விண் செல்ல வேண்டும் 

அகஸ்தியன், ஈஸ்வராய குருதேவர் வழியில் நட்சத்திரத்தின் ஆற்றலால் விண் செல்லுங்கள் 

விண் சென்றவர்களைப் பார்த்து நாமும் ஏன் அந்த நிலை பெற முடியாதா என்று ஆசைப்படுங்கள் 

குருநாதர் விண் சென்ற நிலை – அகஸ்தியன் குடும்பம் துருவ நட்சத்திரமாக ஆன நிலை 

போகரை விண் செலுத்தும்படி செய்தார் குருநாதர் 

பேரருள் பெறச் செய்த நமது பிரபஞ்சத்தைப் போற்றுதல் வேண்டும் 

விண் செல்லும், விண் செலுத்தும் மார்க்கம் – முன்னோர்களை விண் செலுத்தினால் நாமும் எளிதில் விண் செல்ல முடியும்

நமது எல்லை எது…? 

என்றுமே மாறாத வாழ்க்கை வாழ என்ன செய்ய வேண்டும்…?

உடல் பற்று கொண்ட சகோதரரின் நிலை – சாமிகள் 

மின்னலைப் பேரொளியாக மாற்றிக் கொள்ளும் பக்குவம் 

1500 ஆண்டு மனிதனை வாழ வைக்க முடியுமா…?

மரணமில்லாப் பெருவாழ்வை எப்படிப் பெறுவது..?

விஷத்தைப் பேரொளியாக மாற்றும் யுக்திகள் 

உயிரை ஒளியாக்கும் சந்தர்ப்பம் – 27 நட்சத்திரம்