நம் கண்களுக்குண்டான சக்தி – ANTENNA POWER

உங்கள் கருவிழிகளில் யாம் பதிவாக்கும் தீமையை நீக்கும் ஆற்றல் 

குருநாதரை உற்றுப் பார்த்துக் கவர்ந்த ஆற்றல்

கண்கள் தோன்றிய விதம், இருளில் மற்ற உயிரினங்கள் எப்படிப் பார்க்கிறது 

குருநாதரை உற்றுப் பார்த்து நுகர்ந்த உணர்வு – கண் கருவிழிக்குண்டான ஆற்றல் 

உங்கள் கண்ணின் கருவிழிக்கு யாம் கொடுக்கும் உயர்ந்த ஆண்டென்னா பவர் 

கண் பார்வை – திருஷ்டி 

ஓ..,ம் உயிர், ஊழ்வினை, பதிவு ஆன்மா 

ஊழ்வினையும் அதை மாற்றும் வழி முறையும் 

எலும்புகளுக்குள் நடக்கும் இரசாயண மாற்றமும் அங்கங்களை அசைக்கச் செய்யும் இயக்கங்களும் 

நரம்பியல்களில் இருக்கும் அமிலத்தின் இயக்கங்கள் மாறும் நிலைகள் (Oil brake, wire brake) 

கண்களைப் (கண்ணனை) பரமாத்மா என்று ஏன் சொல்கிறோம் 

கண்களின் துணை கொண்டு தீமைகளை எப்படி அகற்ற வேண்டும்  

கண்களால் பதிவாக்கும் ஊனின் இயக்கம் 

கண்களை மூடித் தியானிப்பது நல்லதா… கண்களைத் திறந்து தியானிப்பது நல்லதா…?

கண்ணணான கண்களின் இயக்கங்களையும் அதைப் பயன்படுத்தும் முறைகளையும் பற்றி வியாசக பகவான் உணர்த்தியது

நம் நினைவாற்றல் கொண்டு கண் வழியாக அருளைப் பாய்ச்சி மற்றவர்களின் தீமைகளைத் தடுக்கும் பயிற்சி

கண்களின் நினைவை உயிருடன் ஒன்றச் செய்ய வேண்டியதன் முக்கியத்துவம்