சாமிகள் உபதேசங்கள் ஒலிப் பதிவு


0m eswara gurudeva

உயிரைக் காப்போம்….!

இன்றைய காலகட்டத்தில் உயிரைக் காக்க… உயிரின் துடிப்பைச் சீராக்க… சுவாச நிலையைச் சீராக்க… சுவாசிக்கும் காற்றைச் சீராக்க… இந்தக் காற்று மண்டலத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்த நமக்கு ஒரு சக்தி தேவைப்படுகின்றது.

தென்னாட்டில் தோன்றிய அகஸ்தியன் தான் துருவ நட்சத்திரமாக இருக்கின்றான். அந்தத் துருவ நட்சத்திரத்தை எந்த அளவுக்குப் புருவ மத்தியில் எண்ணி நினைவுக்கு மீண்டும் மீண்டும் நாம் அழுத்தமாகக் கொண்டு வருகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு உயிருக்கு அது ஒரு கவசமாக (MASK) அமைகின்றது. துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வுகள் உயிரின் இயக்கத்திற்குள் முழுமையாக இணைந்து விட்டால் நம்மிடமிருந்து வெளிப்படும் சக்தி இந்தக் காற்று மண்டலத்தைத் தூய்மைப்படுத்தும் சக்தியாக மலரும்.

துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வுகளை அதிகமாக மனிதர்கள் கவர்ந்தால் தான் இது சாத்தியமாகும். அத்தகைய நிலை சீக்கிரமே உருவாக வேண்டும்…!

ஞானகுரு உபதேசக் கருத்துக்களை மனதில் ஊன்றிப் பதிவாக்குவோம். துருவ நட்சத்திரத்தின் பேராற்றலை ஒவ்வொரு உயிராத்மாவும் பெற தியானிப்போம்.. தவமிருப்போம்…!

தியானத்தின் மூலம் சக்தி பெறுவதும்… அதைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமும்தியானத்தின் மூலம் சக்தி பெறுவதும்… அதைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமும்

இரத்தநாளங்களில் துருவ நட்சத்திரத்தின் சக்தியை இணைக்க வேண்டியதன் அவசியம்

துருவ தியானம்

தியானத்தில் எடுக்க வேண்டிய நான்கு விதமான சக்திகள்

தியானத்தின் மூலம் சக்தி பெறுவதும்… அதைப் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமும்

உடல் இச்சைக்காகத் தியானிக்க வேண்டாம்

கண்களைத் திறந்து செய்யும் தியானத்தின் சக்தி மிகவும் வலிமையானது


05.10.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.10.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.10.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.10.22 உபதேசத் தொகுப்பு

01.10.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.9.22 உபதேசத் தொகுப்பு

31.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

01.8.22 உபதேசத் தொகுப்பு

31.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

01.7.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.6.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

01.06.22 உபதேசத் தொகுப்பு

31.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

01.05.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு


01.04.22 உபதேசத் தொகுப்பு

31.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

01.03.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

01.02.22 உபதேசத் தொகுப்பு

31.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

30.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

29.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

28.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

27.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

26.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

25.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

24.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

23.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

22.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

21.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

20.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

19.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

18.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

17.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

16.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

15.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

14.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

13.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

12.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

11.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

10.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

09.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

08.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

07.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

06.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

05.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

04.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

03.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

02.01.22 உபதேசத் தொகுப்ப

01.01.22 உபதேசத் தொகுப்பு

31.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.12.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.11.21 உபதேசத் தொகுப்பு

31.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.10.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.09.21 உபதேசத் தொகுப்பு

31.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.08.21 உபதேசத் தொகுப்பு

31.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.07.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.06.21 உபதேசத் தொகுப்பு

31.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.05.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.04.21 உபதேசத் தொகுப்பு

31.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.03.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.02.21 உபதேசத் தொகுப்பு

31.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

30.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

29.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

28.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

27.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

26.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

25.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

24.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

23.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

22.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

21.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

20.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

19.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

18.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

17.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

16.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

15.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

14.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

13.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

12.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

11.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

10.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

09.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

08.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

07.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

06.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

05.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

04.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

03.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

02.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

01.01.21 உபதேசத் தொகுப்பு

31.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

02.12.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

02.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

01.11.20 உபதேசத் தொகுப்பு

31.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

02.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

01.10.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

02.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

01.09.20 உபதேசத் தொகுப்பு

31.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

02.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

01.08.20 உபதேசத் தொகுப்பு

31.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

ஞானகுரு வழியில் நாம் செய்ய வேண்டிய தவம்

11.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

வாழ்க்கையே தியானம் – பயிற்சி

06.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

வாசுகி முலம் மனதைத் தங்கமாக்கிய கொங்கணவமாமகரிஷி

அகஸ்தியன் உணர்வைக் கவரும் பயிற்சி 

மாயமான் மீது ஆசைப்பட்ட சீதா – வான்மீகிமாமகரிஷியின் விளக்கம்

03.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

தன் உயிராத்மாவிற்கு உணவு கொடுத்த கோலமாமகரிஷி 

வியாசர் கொடுக்கும் கீதாச்சாரம் 

02.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

விஷத்தை குருவாக ஏற்றுக் கொண்ட போகரின் ஆற்றல்

ஆத்ம சுத்தி பயிற்சி 2

01.07.20 உபதேசத் தொகுப்பு

நம் எண்ணம் எப்படி இருக்க வேண்டும்…? என்று ஈஸ்வரபட்டர் சொன்னது

30.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

ஆத்ம சுத்தி பயிற்சி 1

27.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.06 20 முன்னோர்களை விண் கெலுத்தும் பயிற்சி தியானம்

21.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.06 20 நோய் நீக்கும் பயிற்சி தியானம் – 2

16.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.06 20 நோய் நீக்கும் பயிற்சி தியானம் – 1

08.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

02.06 20 புருவ மத்தி வழி குரு வழி துருவ நட்சத்திரத்தை அணுகும் தியானப் பயிற்சி

02.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

01.06.20 உபதேசத் தொகுப்பு

31.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.05 20 புருவ மத்தி தியானம் -1 (புருவ மத்தியின் இரகசியங்கள்)

29.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.05 20 தியானம் – பிருகுமாமகரிஷி கொங்கணவமாமகரிஷி

24.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.05 20 தியானம் – அத்திரிமாமகரிஷி

19.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

15.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.05 20 தியானம் – கோலமாமகரிஷி

14.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.05 20 தியானம் – வியாசக பகவான்

09.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

05.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

04.05 20 தியானம் – வான்மீகிமாமகரிஷி

04.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

02.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

01.05.20 உபதேசத் தொகுப்பு

30.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

29.04 20 தியானம் – போகமாமகரிஷி

29.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

28.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

27.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

26.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

25.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

24.04 20 தியானம் – மாமகரிஷி ஈஸ்வரபட்டர்

24.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

23.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

22.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

21.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

20.04 20 தியானம் – அகஸ்தியமாமகரிஷி

20.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

19.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

18.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

17.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

16.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு [

16.04 20 தியானம்

15.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

14.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

13.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

12.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

11.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

10.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

09.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

08.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

07.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

06.04.20 உபதேசத் தொகுப்பு

03, 04, 05.04.20 பதேசத் தொகுப்