செய்வினைகளிலிருந்தும் மாந்திரீகத்திலிருந்தும் விடுபடுங்கள்

கொல்லூரில் செய்வினையை நீக்கியது

நம்மையறியாமல் வரும் தீமைகள், மந்திரவாதிகள் செய்யும் செய்வினை

மந்திரத்தைச் சொல்லி பிரிந்த ஆன்மாக்களை அனுப்பினால் அருளாடும் நிலையே வரும்

மையை வைத்து வித்தை செய்யும் மகான்களைப் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

சந்தர்ப்பத்தில் வரும் தீமைகளை மந்திரத்தால் நீக்க முடியாது

சாங்கிய சாஸ்திரங்கள் மந்திரங்கள் செய்பவர்களின் கதி

திருச்சி, சிவகங்கை, கல்கி, ஆந்திரா சாமியார்களின் நிலைகள்

மந்திர நிலைகளில் செயல்படும் சாமியார்களும், ஏவல் செய்ய்வோரின் நிலைகளும்

குடுகுடுப்பைக்காரன் என் முன்னாடியே 1964ல் ஏமாற்று வேலை செய்தான் குருநாதர் காட்டுகின்றார்

கரையான் மந்திர நிலைக்ள் கொண்டு செயல்படும் சில சாமியார்களின் நிலைகள்

மேஜிக் வேலை எப்படிச் செய்கிறார்கள், மிலிடரி லெஃப்ட் ரைட் மார்ச், ஆவி வைத்து உயரத்தில் தூக்குதல்

மந்திரவாதிகள் செய்யும் மேஜிக் உண்மையை அறிய விடாது எப்படிச் செயல்படுத்துகின்றது

சர்க்கரைக்காவடி, மச்சக் காவடி, சேவல் காவடி, கரையான் மந்திரம் – விளக்கம்

புதையல் எடுப்பதாக ஒரு மந்திரவாதி 8 பெண்களைப் பலி கொடுத்த நிகழ்ச்சி

அமாவாசைக்கு முன்னோர்களை அழைத்தால் குடுகுடுப்புக்காரன் அந்த ஆன்மாக்களை எப்படிக் கவர்ந்து கொள்கின்றான்

ஏமாற்றும் சாமியார்களைப் பற்றிய நிலைகள்

அமாவாசை அன்று முன்னோர்களை எண்ணிச் செய்யும் நிலைகள் அனைத்தும் தவறானது