விஞ்ஞானி புதுப் புது தாவர இனங்களையும் உயிரினங்களையும் உருவாக்குகின்றான்… மெய் ஞானி ஒளியான அணுக்களை உனக்குள் நீ உருவாக்கு…! என்றான்

Leave a Reply