துருவ நட்சத்திரத்தின் உணர்வுகளை எடுத்து மெய்ஞானிகளை உருவாக்கும் தன்மைக்கு வளர வேண்டும்

Leave a Reply